Program

Fredag 7. juli

Ordstyrer: Ola H. Grytten,professor økonomisk historie, Norges Handelshøyskole.

  09:00 - 09:15 Kulturelt innslag


Del 2: Bærekraftige Ressurser

  09:15 - 10:00

Hvor gode er vi i dag til å overvåke våre maritime ressurser
Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstituttet

 • Hvor gode er vi og hvilke planer har vi for å bli enda bedre
 • Hvordan skal HI sikre en bærekraftig utnyttelse av de nordatlantiske ressursene
 • Hva er mulighetene og hva kan gå galt
 • Hvordan lykkes Norge i å bidra til bærekraftig ressursutvikling

  10:00 - 10:30

Hvordan lykkes de nordatlantisk statene i sin forvaltning av bærekraftige ressurser
Henrik Sparholt, Dr.Sc. og Emeritus Deputy Head of Advisory Department, ICES

 • Er ICES en god forvalter av de bærekraftige ressursene
 • Er politiske prosesser forenlig med å søke den beste versjonen av sannheten
 • Hva er ICES styrker og svakheter i den internasjonale havforskningen
 • Hvordan lykkes med god helhetlig forvaltning når kampen om ressursene ivaretas av nasjonale interesser

  10:30 - 10:45 Kaffe

Vi tar en kaffepause og strekker på bena. 

  10:45 - 11:15

Bekymringsmelding fra de Nordatlantiske fiskerne: Står vi ovenfor en økologisk katastrofe i Nordatlanteren?
Dr. Geir Huse, Forskningsdirektør - Marine økosystem og ressurser, Havforskningsinstituttet

 • Fører utviklingen i makrellbestanden til en økologisk kollaps i Nordatlanteren
 • Hvordan påvirker predatoren makrell andre arter
 • Hva skjer ved overpopulasjon av makrell

 

Del 3: Bærekraftig kapital og markedstilgang

  11:15 - 12:00

Hva skjer når rettighetene samles på færre hender
Hilde Rødås Johnsen, Seniorrådgiver, Salt AS og tenketanken Agenda Nord-Norge

 • Forsvinner kapitalen ut av næringene og distriktene når utøvere selger sine rettigheter og lisenser ut av fiske og oppdrett
 • Eierskapet i fiskerinæringen blir stadig mer konsentrert, og rettighetene samles på stadig færre hender – hva skjer med mangfoldet langs kysten
 • Hvordan vil et mer geografisk konsentrert eierskap påvirke fordelingen av den fremtidige verdiskapningen i distriktene
 • Hvilke utfordringer står kystnorge ovenfor når vern gjennom regelverk endres

  12:00 - 12:30 Lunsj

Matservering, kaffe og beinstrekk

  12:30 - 13:00

Vil bedret konkurranseevne og tiltakende vekst vare ved?
Runar Sandanger, banksjef for treasury og markets, Sparebanken Møre

 • Hvordan har lave renter, bedret konkurranseevne, ekspansiv finanspolitikk og tiltakende vekst ute bidratt til økt aktivitet
 • Hvilke næringer utenom olje har nytt godt av politiske tiltak og markedsmessige konsekvenser av lav oljepris

  13:00 - 13:30

Hva kjennetegner Nordvestlandets bedrifter, næringer og eierskap
Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef, Møre og Romsdal Fylkeskommune

 • Hvilke selskaper skaper mest ringvirkninger lokalt
 • Hvordan har utviklingen av eierskap og verdiskapning vært innenfor de toneangivende næringene i regionen
 • Hvilke næringer har klart seg best på Nordvestlandet siste 10 årene og hvilke tendenser ser vi fremover
 • Hvilke faktorer er mest avgjørende for den langsiktige verdiskapningen

  13:30 - 14:15

Debatt om det aktive lokalsamfunn
Debattleder: ordstyrer Ola Honningdal Grytten

 • Debattema 1: Står vi ovenfor en makrellkollaps
 • Debattema 2: Verdien av lokalsamfunnet, lokal verdiskapning og betydningen lokalt eierskap har for å sikre fremtiden

  14:15 - 14:30

Avslutning og oppsummering av konferansen ved ordstyrer.